ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης


Ενημερωτικές ημερίδες / Σεμινάρια

Η εφαρμογή του πολυδιάστατου Στρατηγικού Σχεδίου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στη χώρα, σχεδιάζεται προσεκτικά και βασίζεται σε μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες οι οποίες αποτελούν το τεχνικό υπόβαθρο για τον ορθό σχεδιασμό των μελλοντικών προσκλήσεων που θα εκδοθούν. Σειρά σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων πραγματοποιούνται για την υποστήριξη των εθνικών αρχών και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων που είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΜΔΜ. Επιδιώκεται η βελτίωση της ικανότητάς τους με την επισήμανση των διαδικασιών και άλλων προϋποθέσεων που σχετίζονται με την έγκαιρη ενεργοποίηση των πόρων, την υλοποίηση βιώσιμων έργων, την υποβοήθηση των ωφελούμενων και την επίτευξη των δεικτών του Προγράμματος ΔΑΜ και γενικότερα των εθνικών στόχων για την πράσινη μετάβαση.

 

2023

Ενημερωτική Ημερίδα / Τεχνική Κατάρτιση στο πλαίσιο της Framework Agreement to support the activities of the EIB Project Advisory Support Team LOT 2: Environment and Energy Sectorial Ad-Hoc Support to the Environment and Energy Sections in Greece AA-010905-001

Προέκυψε με τη συνεργασία μεταξύ στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ με την ομάδα PAS της EIB, τεχνικών εμπειρογνωμόνων (ΚΑΠΕ – ENVIROPLAN ΑΕ) και στελεχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παρουσιάστηκαν εξειδικευμένες μελέτες που αφορούν στις τεχνικές κυρίως απαιτήσεις και τα κριτήρια επιλογής καθώς και τις αναγκαίες παραμέτρους, για την έκδοση προσκλήσεων προς ενίσχυση σύγχρονων και ανανεώσιμων μεθόδων παραγωγής και αξιοποίησης ενέργειας, όπως η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, η αξιοποίηση της βιομάζας και του βιοαερίου και η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων.

Κατεβάστε το Πρόγραμμα Ημερίδας στα ελληνικά και αγγλικά (english)

Κατεβάστε τις Παρουσιάσεις Ημερίδας:

 

2024

Ενεργοποίηση των πυλώνων 2 και 3 του ΜΔΜ, ευρύτερη διάδοση των δράσεων 

Σειρά σεμιναρίων επιλεγμένων έργων/καλών πρακτικών για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα

  

Η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥ ΔΑΜ) αποτελεί τον Κύριο Ωφελούμενο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», που έχει ανατεθεί από τη Γενική Διεύθυνση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το έργο αφορά στην αξιοποίηση του Πυλώνα 3, «Δανειακή Διευκόλυνση του Δημόσιου Τομέα», του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, από την Ελλάδα. Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης αποτελείται από τρεις πυλώνες που παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας την προσπάθειά τους για τη δίκαιη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.
Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από τις 8 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2024 σειρά σεμιναρίων επιλεγμένων έργων/καλών πρακτικών για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν από την κοινοπραξία ICF – PLANET, σε συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ.
Στόχος των σεμιναρίων ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με επιλεγμένα έργα/ καλές πρακτικές, που δύνανται να εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, παρουσιάστηκαν επιλεγμένα έργα/ καλές πρακτικές κυρίως από την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Επίσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους στόχους και το πλαίσιο (διαχειριστικό, χρηματοδοτικό, κανονιστικό) που διέπει τη δίκαιη μετάβαση.

Οι θεματικές ενότητες που κάλυψαν τα σεμινάρια ήταν οι εξής (πατήστε στον σύνδεσμό για να κάνετε λήψη το σχετικό υλικό ανά θεματική ενότητα):

1. «Επενδύσεις στην παραγωγή, αποθήκευση και διαχείριση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές».
2. «Ενεργειακές Κοινότητες».
3. «Επενδύσεις στις περιβαλλοντικές υποδομές για την έξυπνη διαχείριση αποβλήτων».
4. «Εφαρμογές έξυπνων πόλεων και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες».
5. «Επενδύσεις στη βιώσιμη κινητικότητα και ηλεκτροκίνηση».
6. «Επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και μέτρα ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων και μετατροπών κτιρίων, την αστική ανανέωση και ανάπλαση».
7. «Επενδύσεις στις περιβαλλοντικές υποδομές για την έξυπνη διαχείριση υδάτων». 

Τα σεμινάρια απευθύνονταν πρωτίστως σε δυνητικούς δικαιούχους του Πυλώνα 3, δηλαδή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με δημόσια αποστολή, των οποίων οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την υλοποίηση έργων στις περιοχές μετάβασης (Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη και όμοροι Δήμοι, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη), αλλά και έργων εκτός των περιοχών μετάβασης, που είναι επωφελή για αυτές.