ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Πυλώνας 1

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης  είμαι ο πρώτος πυλώνας του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και συγχρηματοδοτεί το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 (ΠΔΑΜ) με συνολικό π/υ 1,63 δις €, το οποίο περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή.

 Δείτε περισσότερα στην σελίδα της Διαχειριστικής Αρχής και στο Πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027 (ΠΔΑΜ)  και τους σχετικούς  Κανονισμούς

  • Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1056  

             https://eur-lex.europa.eu/EL/legal-content/summary/the-just-transition-fund.html

 Λοιποί Κανονισμοί με αναφορές στην ενίσχυση της μετάβασης: 

  • Κανονισμός (ΕΕ) 2024/795 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 2024, για τη θέσπιση της πλατφόρμας στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP)

            https://publications.europa.eu/resource/cellar/f6746034-d6e9-11ee-b9d9-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_

  • Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2020/1001  της 9ης Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη λειτουργία του Ταμείου Εκσυγχρονισμού για τη στήριξη επενδύσεων στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης  ορισμένων κρατών μελών 

            Ταμείο εκσυγχρονισμού_ΕΕ_2020_1001_CELEX_32020R1001_EL_TXT

  • Οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου

           CELEX_32003L0087_EL_TXT_Ο∆ΗΓΙΑ 2003_87_ΕΚ