ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΣΔΑΜ & ΕΣΔΙΜ

Με στόχο την εξασφάλιση της οικονομικά και κοινωνικά δίκαιης μετάβασης των περιοχών που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες από την πολυετή και μονόπλευρη εστίαση στη λιγνιτική δραστηριότητα, το 2020 εκπονήθηκε και υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση, το ολοκληρωμένο στρατηγικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).
Τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), εκπονήθηκαν σε συνέχεια του στρατηγικού Εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), στη βάση των διατάξεων του Κανονισμού που θεσπίζει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) (άρθρο 11 Καν. ΕΕ 1056/2021) και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή το 2022.