ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Πυλώνας 2

Το ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του InvestEU, αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης.

Μπορεί να στηρίξει επενδύσεις σε ένα ευρύτερο φάσμα έργων από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το ΠΔΑΜ, στο πλαίσιο του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), όπως έργα για υποδομές ενέργειας και μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων υποδομών φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, αλλά και έργων για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, την οικονομική διαφοροποίηση και τις κοινωνικές υποδομές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει δημοσιονομική εγγύηση στους εταίρους υλοποίησης για την άμεση ή έμμεση παροχή χρηματοδότησης σε φορείς υλοποίησης έργων που βρίσκονται σε περιοχές δίκαιης μετάβασης με εγκεκριμένο TJTP. Τα έργα που δεν βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές μπορούν επίσης να επωφεληθούν από το καθεστώς, υπό την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στην κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών που απορρέουν από τη μετάβαση των εν λόγω εδαφών, όπως ορίζεται στο σχετικό Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης.

Σχετικός Κανονισμός: Κανονισμός (ΕΕ) 2021/523 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_el