ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Υποστήριξη ΜΔΜ

 • Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως κεντρικό σημείο εισόδου για αιτήματα συμβουλευτικής υποστήριξης για κάθε έργο στο πλαίσιο των πυλώνων 2 και 3 του ΜΔΜ, καθώς και για ορισμένα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, λειτουργεί o συμβουλευτικός κόμβος InvestEU, παρέχοντας εξατομικευμένη τεχνική βοήθεια και υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα υλοποίησης του έργου.

 

 • Στην Ελλάδα η αναγνώριση των διαδικασιών και άλλων προϋποθέσεων που σχετίζονται με την έγκαιρη ενεργοποίηση των πόρων στο πλαίσιο των Πυλώνων 2 και 3 του ΜΔΜ για την υποστήριξη των επιλέξιμων περιοχών, έχει ανατεθεί από την Γενική Διεύθυνση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥ ΔΑΜ), στην κοινοπραξία ICF, PLANET S.A. 

            Το σχετικό έργο με τίτλο «Υποστήριξη της Υλοποίησης της Δίκαιης Μετάβασης στην Ελλάδα», ολοκληρώνεται το 2ο εξάμηνο 2024 και περιλαμβάνει τα εξής:

  1. ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης και εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης για τις παρεμβάσεις του Πυλώνα 3 του ΜΔΜ,
  2. ένα επενδυτικό σχέδιο για παρεμβάσεις του Πυλώνα 2 (ΣΔΙΤ) και του Πυλώνα 3, το οποίο θα περιλαμβάνει κατά το δυνατόν αρτιότερα έργα, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες επιλογής τους από την ΕΤΕΠ και τη CINEA,
  3. ένα κατάλογο επιλέξιμων έργων του Πυλώνα 2 που θα προσελκύσει τα επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να γίνουν εταίροι υλοποίησης,
  4. την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού της ΕΥ ΔΑΜ, της Μετάβαση ΑΕ και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, μέσω της εξοικείωσής τους με τις σημαντικές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και την απανθρακοποίηση, καθώς και με τα σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης,
  5. την αποτελεσματική δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ώστε να επιταχυνθεί η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και να εμπλακούν στις σχετικές διαδικασίες διάφοροι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών φορέων υλοποίησης έργων.