ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

CALLS FOR PROPOSALS

1.0 Ανάπτυξη Δικτύου Ειδικών Κέντρων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης για Άνεργους, Εργαζομένους, Αυτοαπασχολούμενους και εν Δυνάμει Νέους Επιχειρηματίες για τις Περιοχές ΔΑΜ

Ημερομηνία έκδοσης: 22/02/2023

Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/02/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/04/2023

Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α.Ε (Ε.Λ.Ε.Δ.Α.Μ)

Κωδ. Πρόσκλησης: 4.1.1

Προϋπολογισμός: 25.000.000,00.€

Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 4 του ΠΔΑΜ 2021-2027. Στόχος είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας (θ.ε.) και η συγκράτηση της ανεργίας, ειδικά σε περιοχές και πληθυσμιακές ομάδες που επηρεάζονται πιο έντονα από την απολιγνιτοποίηση, η δημιουργία νέων θ.ε. σε νέες ειδικότητες με θετική επίπτωση στο εισόδημα, καθώς και η δημιουργία θ.ε. υψηλής εξειδίκευσης, μεριμνώντας για τη διασφάλιση της ισότητας, της ένταξης και της μη-διάκρισης. Οι δράσεις αυτές εναρμονίζονται πλήρως με το «Σύμφωνο για τις Δεξιότητες». Στο πλαίσιο των παραπάνω άμεσων μέτρων προβλέπεται, στις λιγνιτικές περιοχές, η ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρων Δεξιοτήτων με κάλυψη του συνόλου των λιγνιτικών περιοχών με κατάλληλες φυσικές υποδομές που θα επιτρέπουν την καθημερινή επαφή και συνεργασία των στελεχών και συμβούλων της Δράσης με τους ωφελούμενους (άνεργοι, εργαζόμενοι σε επισφαλείς θέσεις, αυταπασχολούμενοι και εν δυνάμει νέοι επιχειρηματίες).

Πληροφορίες: κα. Σοφία Βαρουξή, E-mail: [email protected]

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση (Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

Σχετικές Αποφάσεις Ένταξης

Τίτλος: «ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΑΜ» Κωδικός ΟΠΣ(MIS): 6000747 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»