ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1.1.4 Κόμβος Καινοτομίας για το Πράσινο Η2 και την αποθήκευση ενέργειας στη Δυτ. Μακεδονία

Ημερομηνία έκδοσης: 15/03/2023

Πρώτη ημέρα υποβολής: 16/03/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/04/2023

Δικαιούχος: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

Κωδ. Πρόσκλησης: 1.1.4

Προϋπολογισμός: 18.000.000,00 €

 

Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1 του ΠΔΑΜ 2021-2027 και αφορά στη δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για το Πράσινο Η2 και στην αποθήκευση ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αποτελεί ένα από τα «εμβληματικά έργα» του Προγράμματος, που θα σηματοδοτήσουν τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή των επηρεαζόμενων περιοχών στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και ταυτόχρονα το 2ο θύλακα της Ζώνης Καινοτομίας. Η αναγκαιότητα υλοποίησης της ερευνητικής υποδομής «Η2-HUB» πηγάζει από την απαίτηση διασύνδεσης και πλήρους εκμετάλλευσης των μεγάλων ενεργειακών επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ και ειδικά των Φωτοβολταϊκών, που αναπτύσσονται στην περιοχή εφαρμογής του ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας.

Πληροφορίες: κα Διαμαντίνα Μωραΐτη, E-mail: [email protected]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

Σχετικές Αποφάσεις Ένταξης

Τίτλος: «Κόμβος Καινοτομίας Υδρογόνου» Κωδικός ΟΠΣ(MIS): 6001142 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»