ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

20/12/2023: Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Νέες ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής:

Ημερομηνία έκδοσης: 29/1/2024

Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/12/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/2/2024

Δικαιούχος: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

Κωδ. Πρόσκλησης: 1.4.3

Προϋπολογισμός: 70.000.000 ευρώ

Συστήνεται χρηματοδοτικό μέσο, με σκοπό την κάλυψη του συνόλου των χρηματοδοτικών αναγκών των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που θα επενδύσουν στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και σε πλήρη συνάφεια με τα προγράμματα στήριξης, συνολικού ύψους 70 εκ. ευρώ και θα περιλαμβάνει δύο διακριτά επιμέρους Ταμεία (Χρηματοδοτικά προϊόντα): α) Ταμείο Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης & β) Ταμείο Εγγυήσεων Επενδυτικών Δανείων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Συνημμένα Αρχεία:

1η Τροποποίηση (Συνημμένα αρχεία 1ης Τροποποίησης)

Πρόσκληση (Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

Σχετικές Αποφάσεις Ένταξης