ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

20/12/2023: Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Νέες ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής: Ημερομηνία έκδοσης: 29/1/2024 Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/12/2023 Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/2/2024 Δικαιούχος: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. Κωδ. Πρόσκλησης: 1.4.3 Προϋπολογισμός: 70.000.000 ευρώ Συστήνεται χρηματοδοτικό μέσο, με σκοπό την κάλυψη του συνόλου των χρηματοδοτικών αναγκών των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που θα επενδύσουν στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο θα λειτουργήσει […]