ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - ΕΥΔΑΜ
ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

9/1/2023: Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας για τη Δίκαιη Μετάβαση

Ημερομηνία έκδοσης: 09/01/2023

Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/01/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 03/03/2023

Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α.Ε (Ε.Λ.Ε.Δ.Α.Μ)

Κωδ. Πρόσκλησης: Α/0005

Προϋπολογισμός: 27.000.000,00.€

 

Στις παρεμβάσεις της Προτεραιότητας 1 του ΠΔΑΜ 2021-2027 πρoβλέπονται δράσεις στήριξης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με την συγκρότηση Μηχανισμού Στήριξης της Επιχειρηματικότητας για τη Δίκαιη Μετάβαση (εφεξής και Μηχανισμός Υποστήριξης), οποίος θα οργανωθεί και θα παρέχει υπηρεσίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καλύπτοντας όλες τις Περιοχές ΔΑΜ με υπηρεσίες γενικής και ειδικής υποστήριξης όλων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων (υπό σύσταση, υφιστάμενες, νεοφυείς) ή των δυνητικών επενδυτών με υπηρεσίες σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή. Οι λιγνιτικές περιοχές θα καλύπτονται με τοπικούς μηχανισμούς.

Πληροφορίες: κα Διαμαντίνα Μωραΐτη, E-mail: [email protected]

Συνημμένα Αρχεία:

1η Τροποποίηση
Πρόσκληση
Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης