ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - ΕΥΔΑΜ
ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΝΕΑ ΔΑΜ

16/3/2023: Κόμβος Καινοτομίας για το Πράσινο Η2 και την αποθήκευση ενέργειας στη Δυτ. Μακεδονία

Ημερομηνία έκδοσης: 15/03/2023

Πρώτη ημέρα υποβολής: 16/03/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/04/2023

Δικαιούχος: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

Κωδ. Πρόσκλησης: 1.1.4

Προϋπολογισμός: 18.000.000,00 €


Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1 του ΠΔΑΜ 2021-2027 και αφορά στη δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για το Πράσινο Η2 και στην αποθήκευση ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αποτελεί ένα από τα «εμβληματικά έργα» του Προγράμματος, που θα σηματοδοτήσουν τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή των επηρεαζόμενων περιοχών στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και ταυτόχρονα το 2ο θύλακα της Ζώνης Καινοτομίας. Η αναγκαιότητα υλοποίησης της ερευνητικής υποδομής «Η2-HUB» πηγάζει από την απαίτηση διασύνδεσης και πλήρους εκμετάλλευσης των μεγάλων ενεργειακών επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ και ειδικά των Φωτοβολταϊκών, που αναπτύσσονται στην περιοχή εφαρμογής του ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας.

Πληροφορίες: κα Διαμαντίνα Μωραΐτη, E-mail: [email protected]