ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - ΕΥΔΑΜ
ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΑ

10/03/2023: Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΔΑΜ (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ) για τη διαχείριση του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027»

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΔΑΜ (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ) για τη διαχείριση του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027»

Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών : 26/04/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Νέα ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28/04/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

 

Συνημμένα Αρχεία:

ΥΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΗΑΔ ΣΤΥ_ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ23PROC012504933

Περίληψη Διακήρυξης

Διορθωτικό SIMAP_Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορώ έως 26.04.2023

SIMAP (2023-ojs050)

Τελικό Κείμενο Διακήρυξης

ESPD