ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΝΕΑ ΔΑΜ

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, η Γενική Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Ελένη Γιώτη και ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Πελοπίδας Καλλίρης υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας για την ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.

Η πρωτοβουλία αυτή επικυρώνει την κοινή δέσμευση των δύο μερών για ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία στην εφαρμογή της υιοθετημένης στρατηγικής ενεργών πολιτικών απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στοχεύει αφενός στην αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών συνεπειών της μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή και αφετέρου στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού σε δεξιότητες και επαγγέλματα που θα αντιστοιχίζονται με τις νέες παραγωγικές δραστηριότητες της μεταλιγνιτικής εποχής.
Αποτέλεσμα της κοινής συνεργασίας θα είναι, σταδιακά και συντονισμένα, τα πεδία παρέμβασης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΠΔΑΜ), του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» και των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 να εξειδικευθούν σε συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα αφορούν:

  • στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και στη συγκράτηση της ανεργίας,
  • στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε νέες ειδικότητες και
  • στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, μεριμνώντας για τη διασφάλιση της ισότητας, της ένταξης και της μη-διάκρισης.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα υπάρξει επίσης μέριμνα για την εξασφάλιση ευνοϊκών προϋποθέσεων στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), για όλες τις παρεμβάσεις που ευθυγραμμίζονται με την στρατηγική των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης.