ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΝΕΑ ΔΑΜ

Παροχή διευκρινίσεων/απαντήσεων για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο «Υποστήριξη Δικαιούχων Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων» (ΑΔΑΜ: 23PROC012549260)