ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Τίτλος: «Υποστήριξη λειτουργίας του ΕΦΕΠΑΕ» Κωδικός ΟΠΣ(MIS): 6005192 στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Πρόσκληση

ΤΒ 5.1 Υποστήριξη λειτουργίας του ΕΦΕΠΑΕ