ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Τίτλος: «ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΑΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 6000747 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Πρόσκληση

1.0 Ανάπτυξη Δικτύου Ειδικών Κέντρων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης για Άνεργους, Εργαζομένους, Αυτοαπασχολούμενους και εν Δυνάμει Νέους Επιχειρηματίες για τις Περιοχές ΔΑΜ