ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

CALLS FOR PROPOSALS

ΤΒ 5.1 Υποστήριξη λειτουργίας του ΕΦΕΠΑΕ

Ημερομηνία έκδοσης: 9/01/2024
Πρώτη ημέρα υποβολής: 9/01/2024
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/02/2024

Δικαιούχος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Κωδ. Πρόσκλησης: Τ.Β.5.1

Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 €

 

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την αποτελεσματική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ για την αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος στις δράσεις που αφορούν κρατικές ενισχύσεις. Η ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ όρισε τον ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦΔ για τις δράσεις των κρατικών ενισχύσεων με την με Αριθ. Πρωτ.: 72013 – 07-08-2023 απόφαση. Ο ΕΦΕΠΑΕ έχει αξιολογηθεί κατά την προηγούμενή περίοδο 2014 – 2020 και σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027 δεν απαιτείται η εξέταση της ικανότητάς του, προκειμένου να οριστεί ενδιάμεσος φορέας και στην ΠΠ 2021-2027, καθώς η ικανότητά του εξετάστηκε στο πλαίσιο του ορισμού τους ως ΕΦ την ΠΠ 2014-2020 και έχει επιβεβαιωθεί από τη διαχειριστική αρχή στο πλαίσιο της παρακολούθησης και εποπτείας του, εξάλλου κατά την ΠΠ 2021-2027 του ανατίθενται η διαχείριση ίδιας φύσης πράξεων και ίδιων καθηκόντων.

Παρακάτω αναλύονται οι δράσεις της Προτεραιότητας 1 που θα ανατεθούν στον ΕΦΕΠΑΕ για να διαχειριστεί και ο προϋπολογισμός τους:

 1. Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε τομείς προτεραιότητας των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με προϋπολογισμό 20.000.000 €.
 2. Υποστήριξη της αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού, της διαφοροποίησης και της μετατροπής υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με προϋπολογισμό 30.000.000 €.
 3. Δράσεις για Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις με καθεστώς ενίσχυσης ΓΑΚ, με προϋπολογισμό 280.000.000 € Ο ΕΦΔ αναλαμβάνει ενδεικτικά να:
  • Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Πράξεων/ Δράσεων που διαχειρίζεται
  • Συνεργάζεται με τη ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ για την εξειδίκευση των δράσεων που διαχειρίζεται
  • Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από τη ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ
  • Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες προβολής και επικοινωνίας για τις Πράξεις/Δράσεις που διαχειρίζεται
  • Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων που συνδέονται με τους δείκτες για τις Πράξεις που διαχειρίζεται κ.α

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση (Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

Σχετικές Αποφάσεις Ένταξης

Τίτλος: «Υποστήριξη λειτουργίας του ΕΦΕΠΑΕ» Κωδικός ΟΠΣ(MIS): 6005192 στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»