ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

NEWS

05/02/2024: Προγράμματα εξατομικευμένης παρέμβασης για άνεργους νέους με υλοποίηση δράσεων διάγνωσης αναγκών, επαγγελματικής συμβουλευτικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης

Ημερομηνία έκδοσης: 05/02/2024

Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/02/2024

Τελευταία ημέρα υποβολής: 08/04/2024

Δικαιούχος: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΟΠΠΕΠ), Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι, Και τα Ινστιτούτα αυτών

Κωδ. Πρόσκλησης: 4.5.2

Προϋπολογισμός: 8.340.000 €.

Η παρούσα δράση εντάσσεται στην κατηγορία παρέμβασης 4.5 Κοινωνικοοικονομική Ένταξη του Προγράμματος ΔΑΜ. Σκοπός της είναι η υποστήριξη νέων 18-29 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης για την ενεργοποίηση και ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής για την Απασχόληση των Νέων. Η δράση επικεντρώνεται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου οι οποίες έχουν επηρεαστεί έντονα από την απολιγνιτοποίηση (σε οικονομικό, εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο) και κατά τη διαδικασία μετάβασης θα πρέπει να προστατευθούν μεταξύ άλλων και ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως είναι οι νέοι.
Ειδική έμφαση θα δοθεί στους «νέους που δεν απασχολούνται, μορφώνονται ή εκπαιδεύονται», (ΝΕΕΤs). Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνεται μια συνεκτική δέσμη εξατομικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την προώθηση στην απασχόληση. Από τη δράση αναμένεται να ωφεληθούν συνολικά 600 άτομα (νέοι ηλικίας 18-29 ετών), εκ των οποίων περίπου 432 άτομα θα προέρχονται από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και 168 άτομα από Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Πληροφορίες: ΣΟΦΙΑ ΒΑΡΟΥΞΗ

Τηλ: 2160046161

Email: [email protected]

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση (Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ