ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΤΒ.2.1 Δημοσιότητα Προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Ημερομηνία έκδοσης: 8/12/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 9/12/2022
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/1/2023

Δικαιούχος: ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ

Κωδ. Πρόσκλησης: Τ.Β.2.1

Προϋπολογισμός: 6.500.000,00 €

 

Η Δράση αφορά την προβολή και δημοσιότητα του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» και εντάσσεται στην προτεραιότητα 6 του ΠΔΑΜ 2021 – 2027.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά κατηγορίες ενεργειών, οι οποίες σχετίζονται με:

– Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας και των επιμέρους παρεμβάσεων του ΠΔΑΜ που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη.
– Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΠΔΑΜ, τη δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.
– Εξειδίκευση, σχεδιασμό, συντονισμό και εφαρμογή Στρατηγικών επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες των περιοχών ΕΣΔΙΜ, της χώρας και της ΕΕ, του ρόλου και των επιτευγμάτων ή/και των επιμέρους παρεμβάσεων του ΠΔΑΜ στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.
– Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.

Ο Δικαιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την κατάλληλη ενημέρωση και να διασφαλίσει την τήρηση των όρων ενημέρωσης και πληροφόρησης που θέτει ο Κανονισμός Ε.Ε. 2021/1060 (Γενικός Κανονισμός), ο Κανονισμός ΤΔΜ 2021/1056 καθώς και ο Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ 2021-2027 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Πληροφορίες: κα. Διαμαντίνα Μωραϊτη, E-mail: [email protected]

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση (Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

Σχετικές Αποφάσεις Ένταξης

Τίτλος: «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» Κωδικός ΟΠΣ(MIS): 6000040 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» Δικαιούχος ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ