ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΤΒ.4.1 Αξιολόγηση του Προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και επιμέρους Δράσεων

Ημερομηνία έκδοσης: 8/12/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 9/12/2022
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/2/2023

Δικαιούχος: ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ

Κωδ. Πρόσκλησης: Τ.Β.4.1

Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 €

 

Στο πλαίσιο της δράσης και προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», προβλέπεται η Αξιολόγηση του Προγράμματος και επιμέρους Δράσεων.

Η Δράση εντάσσεται στην προτεραιότητα 6 του ΠΔΑΜ 2021 – 2027.
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά κατηγορίες ενεργειών, οι οποίες σχετίζονται με:

– Εκπόνηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος και των αξιολογήσεων που προβλέπονται με βάση τις κανονιστικές απαιτήσεις
– Επιμέρους Αξιολογήσεις δράσεων και παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια του ΠΔΑΜ και εκ των υστέρων αξιολόγηση.
– Εκ των προτέρων αξιολογήσεις Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.
Ο Δικαιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την κατάλληλη ενημέρωση και να διασφαλίσει την τήρηση των όρων ενημέρωσης και πληροφόρησης που θέτει ο Κανονισμός Ε.Ε. 2021/1060 (Γενικός Κανονισμός), ο Κανονισμός ΤΔΜ 2021/1056 καθώς και ο Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ 2021-2027 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Πληροφορίες: κα. Σοφία Βαρουξή, Email: [email protected]

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση (Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

Σχετικές Αποφάσεις Ένταξης

Τίτλος: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ» Κωδικός ΟΠΣ(MIS): 6000042 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»