ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

22/03/2023: Ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία έκδοσης: 22/3/2023

Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/4/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 19/05/2023

Δικαιούχος: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΝΠΔΔ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΣΔΙΜ

Κωδ. Πρόσκλησης: 4.2.1
Προϋπολογισμός: 37.500.000,00 €.

Η Δράση με τίτλο «Ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση για ανέργους (Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης) στις Περιοχές ΔΑΜ», εντάσσεται στην Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) 4.2 του ΠΔΑΜ 2021-2027 που αφορά στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στις Περιοχές ΔΑΜ.

Η δράση συμβάλλει στο στόχο της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας (θ.ε.) και της συγκράτηση της ανεργίας, ειδικά σε περιοχές και πληθυσμιακές ομάδες που επηρεάζονται πιο έντονα, της δημιουργίας νέων θ.ε. σε νέες ειδικότητες με θετική επίπτωση στο εισόδημα, καθώς και στη δημιουργία θ.ε. υψηλής εξειδίκευσης, μεριμνώντας για τη διασφάλιση της ισότητας, της ένταξης και της μη-διάκρισης. Οι δράσεις αυτές εναρμονίζονται πλήρως με το «Σύμφωνο για τις Δεξιότητες». Στη Δράση περιλαμβάνεται μία δέσμη ενεργειών, η οποία έχει ως στόχο να συμβάλλει -με μία ολοκληρωμένη προσέγγιση- στην αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών συνεπειών που θα αναδυθούν ως συνέπεια της μετάβασης στην οικονομία μηδενικών ρύπων, εστιάζοντας στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και την βελτίωση των προοπτικών και εναλλακτικών της απασχολησιμότητας τους, παρέχοντας Επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις της Οικονομίας και του νέου παραγωγικού μοντέλου που προτάσσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται με την ψηφιακή, πράσινη και γαλάζια οικονομία (Digital, Green, Blue Skills) προς τη Δίκαιη Μετάβαση.

Πληροφορίες: κα Μαρία Καραβά, E-mail: mkarava@mou.gr

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση (Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027

Διαβάστε Περισσότερα »

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027

Διαβάστε Περισσότερα »

Σχετικές Αποφάσεις Ένταξης

Τίτλος: Ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ