ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΤΒ.1.1 Υποστήριξη της λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΔΑΜ

Ημερομηνία έκδοσης: 2/12/2022

Πρώτη ημέρα υποβολής: 5/12/2022

Τελευταία ημέρα υποβολής: 18/1/2023

Δικαιούχος: ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε

Κωδ. Πρόσκλησης: Τ.Β.1.1

Προϋπολογισμός: 15.000.000,00 €

Η Πρόσκληση αφορά ενέργειες για την αποτελεσματική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ για την αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος σε όλα τα στάδια.


Η Πρόσκληση αφορά ενέργειες για την αποτελεσματική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ για την αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος σε όλα τα στάδια, για τις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων:

– Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων υποστήριξης
– Υπηρεσίες και υποστήριξη για προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και των έλεγχο (επιτόπιους) των πράξεων
– Βελτίωση και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού, υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συστημάτων διοίκησης και των πληροφοριακών συστημάτων, την υποστήριξη των μηχανισμών διαχείρισης για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων
– Εκπαίδευση, διοργάνωση ή συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, διεθνείς και λοιπές συναντήσεις, ημερίδες, δίκτυα, forum κλπ.
– Μετακινήσεις, έξοδα διαμονής και ημερήσια αποζημίωση του προσωπικού της ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ
– Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας λειτουργίας
– Λοιπές απαραίτητες δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία της ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ
– Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης και λοιπών τεχνικών συναντήσεων εργασίας
– Εκπόνηση στρατηγικών, προπαρασκευαστικών μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και παροχή εξωτερικών συμβουλευτικών
υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.

Πληροφορίες: κα. Μαρία Καραβά, Email: [email protected]

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

Αρχική Απόφαση Ένταξης

Τίτλος: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ» Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 6000002