ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Τίτλος: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ» Κωδικός ΟΠΣ(MIS): 6000042 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6000042 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Τίτλος«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ» Κωδικός ΟΠΣ(MIS): 6000041 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» Δικαιούχος ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ

Ένταξη της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6000041 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Τίτλος: «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» Κωδικός ΟΠΣ(MIS): 6000040 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» Δικαιούχος ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ

Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 6000040 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»