13/04/2023: Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 23PROC012272693/10.03.2023 Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΔΑΜ (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ) για τη διαχείριση του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027» (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 182695), ως προς την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και την ημερομηνία διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού

Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών : 26/04/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Νέα ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28/04/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.       Συνημμένα Αρχεία: ΥΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΗΑΔ ΣΤΥ_ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ23PROC012504933 Περίληψη Διακήρυξης SIMAP (2023-ojs050) Τελικό Κείμενο Διακήρυξης ESPD