25.04.2023: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το Έργο: “Υποστήριξη Δικαιούχων Προγράμματος “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 08.06.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 13.06.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00   Συνημμένα Αρχεία:   Παροχή διευκρινίσεων/απαντήσεων για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο «Υποστήριξη Δικαιούχων Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων» Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη ΕΕΕΣ (ESPD) SIMAP