ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ).

Συνημμένα Αρχεία: Γ.Πρ. 2024 – 4944 – Έγγραφο – ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ_ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ_ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ_ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ_ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ

31/01/2024: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα «Μελέτη Σκοπιμότητας για την Επικαιροποίηση και Διερεύνηση της Συμπλήρωσης ή/και Αναπροσαρμογής των Δράσεων της Προτεραιότητας 4 του ΠΔΑΜ που αφορούν στην αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού», μέσω καταλόγου της ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 30/01/2024. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/02/2024 και ώρα 13:00. Συνημμένο Αρχείο: Γ.Πρ. 2024 – 1579 – Έγγραφο – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ_ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΔΑΜ_119_4412_(για ΚΗΜΔΗΣ)

27/04/2023: Tροποποίηση της υπ’αρ. ΑΔΑΜ 23PROC012314610/17.03.2023 Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του Προγράμματος “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” 2021-2027″ (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 184957), ως προς την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και την ημερομηνία διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού

Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 09/05/2023 και ώρα 15:00 Νέα ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11/05/2023 και ώρα 11:00 Συνημμένο Αρχείο: ΥΑ ΗΑΔ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠ ΗΜΕΡΟΜ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23PROC012562856

25.04.2023: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το Έργο: “Υποστήριξη Δικαιούχων Προγράμματος “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 08.06.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 13.06.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00   Συνημμένα Αρχεία:   Παροχή διευκρινίσεων/απαντήσεων για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο «Υποστήριξη Δικαιούχων Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων» Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη ΕΕΕΣ (ESPD) SIMAP

20/04/2023: Παροχή διευκρινίσεων για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΔΑΜ (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ) για τη διαχείριση του Προγράμματος «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» 2021-2027» (Αρ. Πρωτ. Έγκρισης: 21284/07-03-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012272693)

Παροχή διευκρινίσεων για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΔΑΜ (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ) για τη διαχείριση του Προγράμματος «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» 2021-2027» (Αρ. Πρωτ. Έγκρισης: 21284/07-03-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012272693)   Συνημμένα Αρχεία: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΗΑΔ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ_1 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΗΑΔ ΠΑΡΟΧΗ […]

13/04/2023: Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 23PROC012272693/10.03.2023 Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΔΑΜ (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ) για τη διαχείριση του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027» (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 182695), ως προς την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και την ημερομηνία διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού

Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών : 26/04/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Νέα ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28/04/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.       Συνημμένα Αρχεία: ΥΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΗΑΔ ΣΤΥ_ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ23PROC012504933 Περίληψη Διακήρυξης SIMAP (2023-ojs050) Τελικό Κείμενο Διακήρυξης ESPD

07/04/2023: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027»

Διευκρίνιση (ΑΡ. ΠΡΩΤ ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ.: 23393/14-03-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012314610, ΑΔΑ: 69ΞΙ46ΜΤΛΡ-ΗΝΚ) Η Αναθέτουσα Αρχή, όσον αφορά την Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την υποβολή προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027», συνολικού προϋπολογισμού 5.200.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διευκρινίζει ότι σύμφωνα με την […]

17/03/2023: Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027»

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027» Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/04/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 2/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00       Συνημμένα Αρχεία: Περίληψη Διακήρυξης Διευκρίνιση 07/04/2023: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ […]

10/03/2023: Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΔΑΜ (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ) για τη διαχείριση του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027»

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΔΑΜ (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ) για τη διαχείριση του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027» Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών : 26/04/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Νέα ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28/04/2023, ημέρα […]

10/02/2023: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για την προετοιμασία κατάρτισης προσκλήσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021-2027» μέσω ενιαίου καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας της Διαχειριστικής αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για την προετοιμασία κατάρτισης προσκλήσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021-2027» μέσω ενιαίου καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας της Διαχειριστικής αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ. Συνημμένα Αρχεία: Πρόσκληση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής […]