ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

31/01/2024: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα «Μελέτη Σκοπιμότητας για την Επικαιροποίηση και Διερεύνηση της Συμπλήρωσης ή/και Αναπροσαρμογής των Δράσεων της Προτεραιότητας 4 του ΠΔΑΜ που αφορούν στην αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού», μέσω καταλόγου της ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 30/01/2024. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/02/2024 και ώρα 13:00. Συνημμένο Αρχείο: Γ.Πρ. 2024 – 1579 – Έγγραφο – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ_ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΔΑΜ_119_4412_(για ΚΗΜΔΗΣ)