ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - ΕΥΔΑΜ
ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

NEWS

8/12/2022: Υποστήριξη Φορέων / Δικαιούχων για Ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση Πράξεων

Ημερομηνία έκδοσης: 8/12/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 9/12/2022
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/1/2023

Δικαιούχος: ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ
Κωδ. Πρόσκλησης: Τ.Β.3.1

Προϋπολογισμός: 9.000.000,00 €

 

Στο πλαίσιο της δράσης και προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», προβλέπεται η υποστήριξη των φορέων και των Δικαιούχων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση αλλά και την υλοποίηση των έργων του Προγράμματος.

Η Δράση εντάσσεται στην προτεραιότητα 6 του ΠΔΑΜ 2021 – 2027. Η υποστήριξη θα περιλαμβάνει ενδεικτικά :

– Εκπόνηση ή και Επικαιροποίηση μελετών σκοπιμότητας και κόστους – οφέλους.
– Τεχνικούς συμβούλους για ωρίμανση, έλεγχο, έγκριση των μελετών των έργων κλπ.
– Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και άλλου είδους υποστηρικτικές/ προπαρασκευαστικές μελέτες για την υλοποίηση έργων.
– Τεχνικούς σύμβουλοι υποστήριξης (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο και ολοκλήρωση των έργων.
– Ενέργειες ενδυνάμωσης της ικανότητας των φορέων στις περιοχές ΔΑΜ.

Ο Δικαιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την κατάλληλη ενημέρωση και να διασφαλίσει την τήρηση των όρων ενημέρωσης και πληροφόρησης που θέτει ο Κανονισμός Ε.Ε. 2021/1060 (Γενικός Κανονισμός), ο Κανονισμός ΤΔΜ 2021/1056 καθώς και ο Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ 2021-2027 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Πληροφορίες: κα. Έλλη Κρασσοπούλου, Email: [email protected]

Συνημμένα Αρχεία:
Πρόσκληση
Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης