ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

CALLS FOR PROPOSALS

22/02/2023: Πρόσκληση Κέντρων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης

Ημερομηνία έκδοσης: 22/02/2023

Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/02/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/04/2023

Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α.Ε (Ε.Λ.Ε.Δ.Α.Μ)

Κωδ. Πρόσκλησης: Α/0025

Προϋπολογισμός: 25.000.000,00.€

 

Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 4 του ΠΔΑΜ 2021-2027. Στόχος είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας (θ.ε.) και η συγκράτηση της ανεργίας, ειδικά σε περιοχές και πληθυσμιακές ομάδες που επηρεάζονται πιο έντονα από την απολιγνιτοποίηση, η δημιουργία νέων θ.ε. σε νέες ειδικότητες με θετική επίπτωση στο εισόδημα, καθώς και η δημιουργία θ.ε. υψηλής εξειδίκευσης, μεριμνώντας για τη διασφάλιση της ισότητας, της ένταξης και της μη-διάκρισης. Οι δράσεις αυτές εναρμονίζονται πλήρως με το «Σύμφωνο για τις Δεξιότητες». Στο πλαίσιο των παραπάνω άμεσων μέτρων προβλέπεται, στις λιγνιτικές περιοχές, η ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρων Δεξιοτήτων με κάλυψη του συνόλου των λιγνιτικών περιοχών με κατάλληλες φυσικές υποδομές που θα επιτρέπουν την καθημερινή επαφή και συνεργασία των στελεχών και συμβούλων της Δράσης με τους ωφελούμενους (άνεργοι, εργαζόμενοι σε επισφαλείς θέσεις, αυταπασχολούμενοι και εν δυνάμει νέοι επιχειρηματίες).

Πληροφορίες: κα. Σοφία Βαρουξή, E-mail: [email protected]

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση
Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης