ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΑ

25.04.2023: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το Έργο: “Υποστήριξη Δικαιούχων Προγράμματος “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων”