ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - ΕΥΔΑΜ
ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΑ

20/12/2022: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, σύμφωνα με την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (Β’ 677) και έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον κατάλογο ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 2021-2027

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 21/12/2022

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ), η οποία υπάγεται στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο των ενεργειών υλοποίησης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027, καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις της συνημμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να υποβάλλουν αίτηση για να ενταχθούν στον ενιαίο κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας προς την ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31/12/2029.

Συνημμένα Αρχεία:
Απόφαση και Πρόσκληση
Συνημμένα Αρχεία