ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - ΕΥΔΑΜ
ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» 2021-2027 και την άσκηση καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1060/2021.

Συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 84408/9-9-2022 (ΦΕΚ Β’ 4757/9-9-2022) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πρόεδρος είναι ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».