ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΑ

07/04/2023: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027»

Διευκρίνιση

(ΑΡ. ΠΡΩΤ ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ.: 23393/14-03-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012314610, ΑΔΑ: 69ΞΙ46ΜΤΛΡ-ΗΝΚ)

Η Αναθέτουσα Αρχή, όσον αφορά την Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την υποβολή προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027», συνολικού προϋπολογισμού 5.200.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διευκρινίζει ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει και διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους και όχι για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εκ προδήλου παραδρομής αναφέρεται στην ανωτέρω Διακήρυξη και συγκεκριμένα στο αρ. 2.4.5 αυτής (Χρόνος ισχύος των προσφορών).

 

Συνημμένα Αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης

SIMAP (2023-ojs050)

Τελικό Κείμενο Διακήρυξης

ESPD